Struktura výuky

Souběžně s nástupem do 1. třídy ZŠ zařazujeme žáky do přípravného studia. Výjimečně může jít i o žáky mladší. Po ročním absolvování přípravného plánu následuje 7 ročníků I. stupně a 4. ročníky II. stupně základního studia.

Počet vyučovacích hodin se pohybuje od 1 do 4,5 týdně v závislosti na postupu v ročnících. Vyučování probíhá ve skupinách, přičemž klasická taneční technika je za doprovodu klavírní korepetice. Vyvrcholením školního roku je prezentace žáků na koncertech pořádaných ZUŠ.

Taneční průprava

Podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému držení těla. Učí se prostorové orientaci a vzájemné komunikaci mezi sebou.

Klasická taneční technika

Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu.

Moderní tanec

Rozvíjí taneční techniku a taneční projev žáků, rozšiřuje a prohlubuje hudební a prostorové cítění.

Taneční praxe

Slouží k přípravě choreografií a veřejných vystoupení